Ēriha Fromma godalga (vadlīnijas)

Ēriha Fromma godalgas apmērs ir 10 000 eiro un Ēriha Fromma biedrība to piešķir katru gadu.
[Aktuālie un līdzšinējie godalgas saņēmēji saitē uz tabulu angļu valodā]
Ēriha Fromma godalga tiek piešķirta personām, kas ar savu zinātnisko, sabiedriski politisko, so-ciālo vai žurnālistisko darbību ir sniedzis vai sniedz izcilu ieguldījumu humānās domāšanas un rīcības saglabāšanā vai atjaunošanā atbilstoši Ēriha Fromma izpratnei.

Godalgas pretendentus atlasa Ēriha Fromma biedrības paplašinātās Valdes ievēlētā piecu cilvēku žūrija pēc balsu vairākuma. Žūrija ir brīva savā izvēlē, taču lēmuma pieņemšanā tai jāņem vērā pieteikumi un ieteikumi Ēriha Fromma godalgai. Pieteikumi un ieteikumi nākamajam gadam jāiesniedz attiecīgi līdz 1. aprīlim Starptautikās Ēriha Fromma biedrības birojā (Ursrainer Ring 24, D-72076 Tübingen, E-Mail: info@erichfromm.de).

Ar godalgas pasniegšanu tiek ne tikai cildināta humānā darbība Ēriha Fromma izpratnē. Tā kalpo arī tam, lai ar Ēriha Fromma mantojumu iepazīstinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības loku. Tāpēc tā parasti notiek atkāti.

"Šodien sedlos ir lietas un jāj uz cilvēka. Mūsu nākotne ir atkarīga no tā, vai cilvēkam – visam radošajam cilvēkam kopumā – izdosies pašam iesēsties sedlos." (Ē. Fromms, Ceļi ārā no slimas sabiedrības, GA IV, 385 lpp.)

Ēriha Fromma godalga nomaina līdz 2004. Gad-am piešķirtās Starptautiskās Ēriha Fromma go-dalgas.